Jin Shin Jyutsu is an ancient art of harmonizing life energy in the body.  As an art, Jin Shin Jyutsu reveals a technique of personal transformation, more…